fbpx

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

(RECRUITMENT PRIVACY POLICY)

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU
(RECRUITMENT PRIVACY POLICY)

 

1. Uvod

Privredno društvo Saga d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Kompanija) u skladu sa ovom politikom privatnosti (Politika privatnosti) propisuje načine na koje Kompanija može prikupljati i obrađivati vaše podatke o ličnosti.

Kompanija može prikupiti i obraditi vaše podatke o ličnosti prilikom interakcije sa vama u pogledu zapošljavanja/regrutacije ili u druge svrhe ili prilikom vaše posete našoj veb stranici. Postupajući u skladu sa važećim zakonima, posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti ("GDPR"), veoma smo posvećeni zaštiti podataka i čuvanju privatnost svih prikupljenih informacija.

2. Kontakt

Adresa: Saga d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd

Mail adresa: hrzastitaprivatnosti@saga.rs

3. Prikupljanje podataka

Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati i obrađivati kada ste nam ih sami dostavili, kada smo do njih došli na osnovu javno dostupnih izvora i na osnovu preporuka.

4. Svrha obrađivanja i informacije koje obrađujemo

Prikupljanje i obrađivanje vaših podatka o ličnosti možemo vršiti u sledeće svrhe:

  • U cilju ispunjavanja naše ugovorne obaveze prema vama. Ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, zanimanje, radno mesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
  • U svrhu regrutacije i selekcije novozaposlenih, bilo za određena radna mesta ili za potencijalne buduće pozicije; ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem obrazovanju i iskustvu, CV, podatke prikupljene u cilju obrade testova u procesu selekcije, fotografiju (ukoliko je sami dostavite) i druge relevantne informacije;
  • Kako bismo poštovali i pridržavali se zakonskih obaveza.

    5.Pravni osnov za obradu i čuvanje podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 87/2018 u daljem tekstu Zakon) i GDPR uredbom

Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u skladu sa sledećim pravnim osnovama:

  • u cilju izvršenja ugovora sa vama u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 2) Zakona i članom 6 (1)(b) GDPR uredbe;
  • pravna osnova uključuje i naš legitimni interes u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona članom 6 (1)(f), kada komunicirate sa nama u pogledu mogućnosti zaposlenja ili u želji da unapredimo našu internet stranicu;
  • kada imamo vašu saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona članom 6 (1)(a) GDPR uredbe, gde je neophodno;
  • kako bismo se usaglasili sa zakonskim obavezama kojima podležemo u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 3) Zakona članom 6 (1)(c).

Vaše podatke o ličnosti možemo staviti na raspolaganje našim povezanim kompanijama i u ostalim slučajevima regulisanim Zakonom i GDPR uredbom

6. Period skladištenja i pravo na brisanje

Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo u svrhu mogućnosti zaposlenja čuvaćemo sve dok je to neophodno za svrhu za koju su prikupljeni, odnosno onoliko dugo koliko je neophodno da bismo ispunili sve važeće zakonske obaveze. Kao davalac podataka o ličnosti imate pravo na brisanje podataka o ličnosti koje ostvarujete podnošenjem zahteva o brisanju.

7. Zaštita i bezbednost podataka

Preduzimamo sve mere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene i uništavanja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu informacionih sistema na kojima se čuvaju vaši podaci o ličnosti i zahtevamo od naših procesora podataka da zaštite vaše podatke o ličnosti putem ugovornih sredstava.

8. Vaša prava

U skladu sa određenim izuzecima i ograničenjima u važećem zakonodavstvu, uživate pravo da zahtevate pristup vašim podacima o ličnosti, da vaši podaci o ličnosti budu ispravljeni, obrisani ili da njihova obrada bude ograničena, da zahtevate zabranu obrade i prenosu podataka.

Kada se obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku.

Ako želite da ostvarite bilo koje od vaših prava kao što je gore opisano ili imate bilo kakvo pitanje, molimo vas da nas kontaktirate putem mail adrese hrzastitaprivatnosti@saga.rs

Takođe, imate pravo da podnesete prigovor nadležnom nadzornom organu, kako je propisano važećim zakonodavstvom.

9. Izmene politike privatnosti

U slučaju izmena Politike privatnosti novu, ažuriranu verziju Politike privatnosti objavićemo na odgovarajućoj internet stranici, a mogu vam biti i dostavljene na vaš zahtev.